335513

مبانی نظری پرخاشگری

پرخاشگری عبارت است از هر نوع رفتاری که هدف آزار یا آسیب رساندن به موجودی باشد که تمایلی به آن رفتار ندارد و از آن اجتناب می‌ورزد (بارون و ریچردسون، 1994). روان‌شناسان اجتماعی عمل پرخاشگرانه را رفتار آگاهانه‌ای تعریف می‌کنند که هدفش اعمال درد و رنج جسمانی یا روانی باشد (ارنسون، 2003).

اریش فروم همه ی اعمالی را که سبب آسیب رساندن به شخص، شیء یا جانور دیگر شود یا با چنین قصدی صورت گیرد پرخاشگری می‌نامد (فروم،1363).

ارونسون نیز خشم و پرخاشگری را عملی می‌داند که هدفش اعمال صدمه، آسیب و رنج است (ارونسون، 1389). با توجه به این تعاریف می‌توان ادعا نمود که پرخاشگری کنشی است که شامل آسیب‌رسانی بدنی و روانی است، جنبه تعمدی دارد، امری تصادفی بشمار نمی‌آید، و مهم‌تر از هم اینکه یک کنش محسوب می‌گردد (محسنی تبریزی و رحمتی، 1381).

برکویتز، روان‌شناس اجتماعی برجسته ی معاصر، نیز با تعریف پرخاشگری به‌عنوان آسیب رساندن عمدی به دیگری، می‌افزاید که این آسیب ممکن است روانی یا فیزیکی باشد (برکویتز، 1986).

تیم پزوهشی بانک دانش آماده­ ارائه مبانی نظری پرخاشگری به صورت کامل می باشد. شما دانشجویان عزیز می­ توانید جهت تهیه فایل کامل مبانی نظری پرخاشگری با شماره 09903636079 تماس حاصل فرمایید و یا سفارش خود را در سایت ثبت کنید. در اسرع وقت سفارش شما بررسی خواهد شد .