پرسشنامه عملکرد اجتماعی

این پرسشنامه در سال 2014 توسط لکومت و همکاران ساخته شده و دارای 34 ماده است و هدف آن بررسی و ارزیابی مولفه‌های عملکرد اجتماعی (دوستی‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، استقلال در مهارت‌های زندگی، تعامل با دیگران، صمیمیت، خانواده، ارتباطات و فعالیت‌های اجتماعی در کار، توانایی‌های کاری، ارتباطات و فعالیت‌های اجتماعی در مدرسه/دانشگاه، توانایی‌های آموزشی) است.

روایی و پایایی خارجی  دارد  اما در ایران هنجار یابی نشده است

نوع فایل: WORD,PDF